אחריות הספק, אחריות הלקוח, והוראות כלליות

אחריות הספק

 1. לאחר חתימת הלקוח על טופס הזמנת עבודה זה ובטרם יתחיל בעבודה, הספק יבצע השוואת מידות בין התוכניות לבין המצב הקיים בשטח, המכשור הדרוש ומיקום ביצוע עבודות ההתקנה של הפריטים המוזמנים.
 2. במקרה שבו ההתקנה מחייבת עבודה בגובה, הספק יהא אחראי לכך שלמתקין תהיה תעודת הסמכה מורשית לעבודה מקצועית בגובה.
 3. באחריות הספק לבצע התקנה של הפריטים המוזמנים (במידה ואכן סוכם על התקנה).
 4. הספק יפעל לצמצום הלכלוך במהלך ביצוע העבודות אצל הלקוח וידאג להותיר אחריו את מקום העבודה נקי ומסודר בסוף כל יום עבודה ובתום הפרויקט.
 5. הספק ידאג לביטוח אחריות חבות מעבידים לעובדיו.

אחריות הלקוח

 

 1. במידה והמידות הסופיות בנכס כפי שהן בפועל לא מאפשרות את ביצוע התוכניות לפי המידות שניתנו מלכתחילה, הספק יהיה רשאי לשנות את המידות כדי שיתאימו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הספק יעדכן את הלקוח/מעצב/אדריכל בדבר השינוי הנדרש במידות.
 2. לאחר חתימת הלקוח על טופס הזמנת עבודה זה חובת הלקוח למסור לספק סט תכניות של המבנה או שרטוטי תשתית דירה לרבות מיקום קווי חשמל, צנרת ותשתיות נוספות במבנה בו אמורות להתבצע פעולות ההתקנה של הפריטים המוזמנים, על מנת שהספק יוכל להיערך כנדרש לפעולות ההתקנה. לא תחול על הספק כל אחריות על נזק אפשרי לתשתיות ו/או למבנה ולא חלה על הספק אחריות  להוצאות תיקון עתידיות.
 3. באחריות הלקוח לוודא קיומן של דרכי גישה למבנה לרבות עבור רכב הובלה. כן באחריות הלקוח לוודא, כי שטח המבנה פנוי מכל ריהוט ו/או חפץ שעשוי להינזק במהלך עבודות ההתקנה ולוודא, כי אנשי מקצוע אחרים ו/או הלקוח ו/או כל אדם לא ישהו בסביבת שטח ההתקנה ובמרחק של 5 מ"ר לכל כיוון מאזור ההתקנה, לכל הפחות.
 4. בכל מקרה שבו יידרשו עבודות נוספות ו/או התאמות בעת התקנת הפריטים המוזמנים כתוצאה ממסירת מידע חלקי ו/או לקוי מאת הלקוח בקשר עם תכניות המבנה ומיקום תשתיות, ו/או במקרה שבו יידרשו כלי שינוע ו/או מנוף כתוצאה מדרכי גישה מוגבלות או אילוצי המבנה – תחול על הלקוח תוספת תשלום בגין שעות העבודה הנוספות של הספק ו/או עבור ספקי כלי השינוע ו/או המנוף. במקרה כאמור, שכר הטרחה השעתי של הספק הינו בסך של 100 ש"ח בתוספת מע"מ. הספק יעדכן את הלקוח עם התעוררות הצורך בשעות עבודה נוספות ו/או כלי שינוע ו/או מנוף נדרשים והתשלום בגין התוספות הנ"ל ישולם על ידי הלקוח בתוך ועד 7 ימים ממועד דרישת התשלום מאת הספק.
 5. באחריות הלקוח לדאוג לביטוח תקף למועד ביצוע עבודות ההתקנה על ידי הספק לכיסוי כל נזק שעשוי להיגרם למבנה במהלך עבודות ההתקנה וכן לדאוג לביטוח צד ג' לאדם ו/או לרכוש בנכס ובקרבתו, בתוקף. בחתימתו על טופס הזמנת עבודה זה מאשר הלקוח, כי לא יבוא אל הספק בטענה לכיסוי ו/או לתיקון כל נזק לגוף או לרכוש, למעט כמפורט לעיל.
 6. הלקוח מתחייב, כי לא ידרוש מהספק לבצע כל פעולה ו/או עבודה נוספת מעבר להתקנת הפריטים המוזמנים.
 7. באחריותו המלאה של הלקוח לוודא קיומם של אישורי קונסטרוקטור או מהנדס מוסמך לכל התקנה המחייבת אישור כאמור והלקוח מצהיר, כי ידוע לו שלספק אין כל אחריות בקשר עם כל רכיב קונסטרוקטיבי המחייב אישור מהנדס.
 8. הלקוח משחרר את הספק מכל אחריות ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם פעולות ו/או התקנות ו/או תכניות שיבוצעו ו/או יתוכננו על ידי גורמים אחרים כגון – מעצבים, אדריכלים, וכו'.
 9. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך מראש, כי אם המבנה ו/או הדירה יימסרו לידיו באיחור מאת יזם ו/או קבלן באופן שיעכב את התקנת הפריטים המוזמנים על ידי הספק ובאופן שיחייב אחסנת הפריטים על ידי הלקוח האחסון וההובלה של הפריטים המוזמנים לאחסון יהיו על חשבונו הבלעדי של הלקוח ולא יהיו לו בגין כך כל טענות ו/או דרישות כלפי הספק, ללא יוצא מן הכלל.
 10. ידוע ללקוח כי במידה וחלים עיקובים מצידו במסירת מידה כגון מידות והתאמות של מוצרים שאליו לרכוש. עיקובים אלו יתווספו על שיקולו הבלעדי של הספק לזמו האספקה הסופי.
 11. חברת קאי דיזיין מסירה כל אחראיות בנוגע לכל גימור צבע אם בברזל ועץ או כל כיסוי חיצוני אשר מתבצע אצל ספק חיצוני. חברת קאי דיזיין מתחייבת לעבוד אם בעלי המקצוע הטובים ביותר. צביעות ברזל הינם בצבע אלקטרוסטטי (אבקה בלבד) לפי מניפתRALבמידה והלקוח מעוניין בצבע ממניפה אחרת. מדובר על צביעה אחרת יקרה משמעותית. צביעות עץ הן גמר אפוקסי לפי מניפות RAL,טמבור ונירלט.
 12. הלקוח מבין כי אם מסיבה כל שהיא הוא או אחר מטעמו, כגון מעצב או אדריכל או קבלן. ביקש לחלק את העבודה, כלומר לבקש מועדי אספקה שונים למוצרים שונים שחברת קאי דיזיין התחייבה לספק. הובלות והתקנות אלה אינם פיצול של ימי העבודה ולכן כרוכים בתוספת תשלום אשר תתווסף לתשלום הסופי.
 13. הלקוח מבין שאם במידה והוזמנו דרכו או מטעמו עבודת מסגרות או נגרות אשר מחייבת אישור קונסטרוקטור. אישור זה והגדרות העבודה הן באחריותו בלבד. חברת קאי דזיין תבצע את העבודה כפי שאושרה או לפי התוכניות שהמעצב/אדריכל ביקש. אך היא אינה אחראית בשום אופן. וחובת התייעצות עם קונסטרוקטור היא על הלקוח בלבד.
 14. הלקוח מבין שבמידה והזמין עבודת ברזל או נגרות אשר משולבת זכוכיות. תמיד יהיה צד אחד יפה וצד אחד שהוא אינו יפה ובו מודבקת הזכוכית. כמו כן אין אחריות על זכוכיות לאחר סיום ההתקנה.

הוראות כלליות

 1. עם חתימתו של הלקוח על טופס זה ו/או עם תשלום המקדמה, כהגדרתה לעיל, לפי המוקדם, תיכנס הזמנת העבודה לתוקף כחוזה מחייב בין הצדדים לכל דבר ועניין. תשלום המקדמה בפועל הינו תנאי לתחילת עבודתו של הספק.
 2. הלקוח אינו רשאי לעכב כל תשלום ו/או לבצע קיזוז מתשלום סה"כ עלות ההזמנה לספק ומתחייב לשלם את התשלומים בגין הפריטים המוזמנים במועד ובהתאם להסכם זה.
 3. בכל מקרה שבו ללקוח יהיו טענות בקשר עם הפריטים המותקנים, הלקוח יתיר לספק ראשית כל לבצע תיקונים בפריטים המוזמנים.
 4. הלקוח יודע והוא מסכים לכך, כי עד להשלמת מלוא התשלום בהתאם להזמנת עבודה זו, כל הפריטים המוזמנים הינם בבעלות הספק אשר יהא רשאי לפנותם מהמבנה ולהשיבם לחזקתו במקרה שבו לא תשולם מלוא התמורה.
 5. הלקוח יודע ומסכים לכך כי הספק מבצע את כל עבודות הצבע בקרב ספקי משנה ובמקרים רבים הסחורה מגיעה לביתו כאשר נארזה אצל ספק המשנה, ולא נפתחה מבעוד מועד על מנת לשמור על איכות המוצר. אם וכאשר נתקלו הספק והלקוח בפגיעה באיכות המוצר, יהא רשאי הספק לבצע שינויים בלוח הזמנים המתוכנן בהתאם.
 6. במידה והלקוח מבקש להפסיק את העבודה לאחר תשלום המקדמה, החזרת תשלום המקדמה תעמוד לשיקול דעתו של הספק והחלטתו בלבד.
 7. הלקוח\מעצב\אדריכל מסכים ומאשר מראש, כי הספק יהיה רשאי לצלם את עבודתו ואת הפריטים המוזמנים ולהשתמש בתמונות לצרכי שיווק של עסקו. כמו כן במידה ואחד הגורמים הרשומים או גורם שלישי אשר קיבל רשות מהגורמים הרשומים. משתמש בתמונות שהן באופן מובהק לצורך פרסום שיווק עסקי (תמונות שהם אינן עבור השימוש היומיומי של העסק עצמו) לדוגמא לשימוש ברשתות חברתיות\ פייסבוק, אינסטגרם,פינטרסט וכו. חברת קאי דזיין תקבל את מלו הקרדיט עבור עבודתה בפרוייקט.
 8. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם איכות ו/או התאמת הפריטים המוזמנים, ולאחר שניתנה לספק הזדמנות לבצע תיקון בפריטים המוזמנים והתיקונים לא הניחו את דעת הלקוח, הצדדים מתחייבים לפנות לאיש מקצוע מנוסה בתחום הנגרות ו/או הפרזול ו/או המסגרות ואשר יוסכם על ידם להכרעה בטענות הצדדים (להלן: "הבורר"). ככל והצדדים לא יסכימו על זהות הבורר הם מתחייבים לפנות ליו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל למינוי הבורר. הצדדים יישאו בשכר טרחת הבורר בחלקים שווים, אלא אם כן יורה הבורר אחרת.
 9. בכל טענה משפטית שאינה מתייחסת לאיכות ו/או התאמת הפריטים המוזמנים, הצדדים מעניקים את סמכות השיפוט לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

נספח לטופס הזמנת העבודה/הצעת מחיר

 1. עם תשלום מקדמת הלקוח לצד כל שלב בעבודת הספק, הלקוח מאשר, כי הוא או מי מטעמו ראה ובדק את התכניות העיצוביות ואת המידות של הפריטים המוזמנים.

  במועד התשלום השני של 25% נוספים מסה"כ עלות העבודה הלקוח מאשר, כי הוא או מי מטעמו ראה את רכיבי הפריטים המוזמנים ללא צביעה ובדק אותם ואישר לספק לשלוח אותם לצביעה.

  עם חתימתו או לחלופין קבלת תשלום היתרה הסופית, הלקוח מאשר, כי הוא או מי מטעמו ראו את הפריטים המוזמנים כשהם ממוקמים במקומם הסופי לשביעות רצונם.

  ככל וללקוח הערות כלשהן בשלב זה, יתועדו ההערות במסמך נפרד ובמקרה כאמור, יבצע הספק תיקונים בהתאם לשיקול דעתו והצדדים יפעלו בהתאם להוראות הכללית שבטופס הזמנת העבודה.